หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  NU Account
สำหรับนิสิต        

     นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ที่เป็นรหัสนิสิต และ Password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
NU-NET หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 1-2 วัน   ไม่นับวันหยุดราชการ (  ซึ่ง  Account จะออกโดย
กองบริการการศึกษา) ซึ่งนิสิตสามารถใช้ Account นี้ login เข้าระบบสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ
- ระบบลงทะเบียนออนไลน์  e-Registrar  ( http://reg.nu.ac.th/ )
- ระบบห้องสมุด    (  http://lib.nu.ac.th/
- ระบบ e-Learning (  http://elearning.nu.ac.th/)

หมายเหตุ :   หากพบปัญหาในการใช้งาน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
กองบริการการศึกษา โทรศัพท์  055 968310,055 968311, 055 968314, 055 968315

*********************************************

สำหรับบุคลากร 

          บุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ที่เป็นชื่อ-สกุล และ Password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ NU-NET   หลังจากที่ได้ขอ Account สำหรับบุคลากร     ซึ่งออกโดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สามารถใช้งานร่วมกับระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในทุกระบบที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบุคลากร อาทิ   
-  ระบบ  NU Mail ( http://www.nu.ac.th/numail/)
-  ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ( http://edoc.nu.ac.th/)
-  ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   ( https://nuis.nu.ac.th/)

 
โดยมีขั้นตอนการขอ Account สำหรับบุคลากรใหม่ และ Account สำหรับกรณีพิเศษดังนี้

 
            การเข้าในงานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย 

การเข้าใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย นั่นมีวิธีการดังนี้ 

      เมื่อเราเชื่อต่อกับระบบ internet ภายในของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เปิด Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ URL ทีต้องการแลัวระบบ
จะทำการเปิดไป ที่หน้าการเข้าใช้งานระบบโดยอัตโนมัติ ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง
 


หากไม่มีการเปิดหน้าการเข้าใช้งานระบบให้ผู้ใช้งานพิมพ์ https://login.nu.ac.th:1000/ หรือ click

   เมื่อเข้ามาที่หน้าระบบการ Authentication ให้ทำการ กรอก Username และ Password ที่ได้รับลงไปในช่อง Username และ Password
ที่ปรากฎ เมื่อทำการ Authentication ผ่านเรียบร้อย จะพบกับหน้าต่างดังภาพตัวอย่างด้านล่างเมื่อ Login เรียบร้อยดังภาพตัวอย่างแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ

      open a new window เพื่อเปิดหน้าต่างการใช้งานใหม่ได้เลย
      login with another user หากคลิก จะเป็นการกลับไปที่หน้า Login เพื่อ Login ใหม่ 
      logout  เป็นการออกจาระบบการใช้งาน


แจ้งปัญหาการใช้งาน Account  สำหรับเข้าใช้ Internet ได้ที่
งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

Tel 05596-1524 
Email noc@nu.ac.th
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 7397 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000