หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  ICT EXAM
ICT EXAM
       ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่องการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
 กำหนดให้นิสิตทุกคนเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

ข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
(1) ด้านความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental Skills ) 
(2) ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Computer Application Skills) 
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต (ICT and Internet Skills) 

ศึกษาข้อมูลการสอบ และลงทะเบียนเข้าสอบ  ได้จาก    http://exam.nu.ac.th/

ติดต่อประสานงาน
งานระบบสารสนเทศ 
Tel        05596-1556
e-Mail   ci@nu.ac.th

จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1687 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000