ติดต่อเรา

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
Email : citcoms@nu.ac.th

งานบริหารทรัพย์สิน(ธุรการ)
โทรศัพท์ : 055 961503
Email: ams@nu.ac.th
งานระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 055 961546
Email: is@nu.ac.th
งานระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ : 055 961524
Email: noc@nu.ac.th
งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
โทรศัพท์ : 055 961575
Email: ci@nu.ac.th