NU Account

สำหรับนิสิต

นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ที่เป็นรหัสนิสิต และ Password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
NU-NET หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 1-2 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ ( ซึ่ง Account จะออกโดย
กองบริการการศึกษา) ซึ่งนิสิตสามารถใช้ Account นี้ login เข้าระบบสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ e-Registrar ( http://reg.nu.ac.th/ )
ระบบห้องสมุด ( http://lib.nu.ac.th/)
ระบบ e-Learning ( http://elearning.nu.ac.th/)

หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการใช้งาน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 055 968310,055 968311, 055 968314, 055 968315

สำหรับบุคลากร

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ที่เป็นชื่อ-สกุล และ Password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ NU-NET หลังจากที่ได้ขอ Account สำหรับบุคลากร ซึ่งออกโดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สามารถใช้งานร่วมกับระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในทุกระบบที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบุคลากร อาทิ
ระบบ NU Mail ( http://www.nu.ac.th/numail/)
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ( http://edoc.nu.ac.th/)
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ( https://nuis.nu.ac.th/)

โดยมีขั้นตอนการขอ Account สำหรับบุคลากรใหม่ และ Account สำหรับกรณีพิเศษดังนี้
การขอ User Account สำหรับบุคลากร
การเปลี่ยน Password
การตรวจเช็ค User Account และ Password

การเข้าในงานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย 
 การเข้าใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย นั่นมีวิธีการดังนี้ 
      เมื่อเราเชื่อต่อกับระบบ internet ภายในของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้เปิด Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ URL ทีต้องการแลัวระบบ
จะทำการเปิดไป ที่หน้าการเข้าใช้งานระบบโดยอัตโนมัติ ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

หากไม่มีการเปิดหน้าการเข้าใช้งานระบบให้ผู้ใช้งานพิมพ์ https://login.nu.ac.th:1000/ หรือ click

   เมื่อเข้ามาที่หน้าระบบการ Authentication ให้ทำการ กรอก Username และ Password ที่ได้รับลงไปในช่อง Username และ Password ที่ปรากฎ เมื่อทำการ Authentication ผ่านเรียบร้อย จะพบกับหน้าต่างดังภาพตัวอย่างด้านล่าง
เมื่อ Login เรียบร้อยดังภาพตัวอย่างแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ
open a new window เพื่อเปิดหน้าต่างการใช้งานใหม่ได้เลย
login with another user หากคลิก จะเป็นการกลับไปที่หน้า Login เพื่อ Login ใหม่
logout  เป็นการออกจาระบบการใช้งาน
แจ้งปัญหาการใช้งาน Account  สำหรับเข้าใช้ Internet ได้ที่
งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
 Tel     05596-1524
Email noc@nu.ac.th